RAMAKA X°

Ett O.T.O.-prospekt

Detta "prospekt" är en återutgivning från Agape Logens Oriflamme 1(2), publicerad i Pasadena, Kalifornien 1944 e.v. – det är i stort en omskrivning av andra O.T.O.-dokument, och skrevs mycket sannolikt av Wilfred Talbot Smith, Frater 132, Ramaka X° , den grundande mästaren för Agape Logen i södra Kalifornien. Det ger en koncis sammanfattning av Ordens syften och ursprung, och lyfter fram några av fördelarna med medlemskap. Som det har påpekats på andra ställen så är somliga av dessa ”fördelar” under granskning. Exempelvis kan sägas att policyn angående möjligheten att låna upp till sina inbetalda avgifter inte längre gäller. Det finns inte heller några riktlinjer för vård av barn till avlidna eller handikappade ordensmedlemmar. Dessa sedvänjor var dock i bruk så sent som på 1950-talet. Exempelvis kan nämnas att Frater Superior Saturnus gav finansiellt stöd åt Frater Hymenaeus Alpha när den senare slutförde sitt examensarbete vid University of California. Dessutom löstes Aleister Ataturks (Baphomet XI°s naturlige son) vårdnad av O.T.O.-medlemmar i Kalifornien. – Hymenaeus Beta

 

 

Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.

 

Till alla det må beröra: Hälsning och Välgång.

O.T.O. är en seriös och hemlig Orden, svuren till det höga syftet att säkerställa individens frihet och dennes utveckling i Ljus, Visdom, Förståelse, Kunskap, och Kraft genom Skönhet, Mod och Klokhet på grundvalen av Universellt Broderskap.

Bokstäverna O.T.O. står för Ordo Templi Orientis, eller det Orientaliska Templets Orden och har en hemlig betydelse för initierade. Den är den mest vördnadsvärda av de forntida ordnarna, och härstammar bortom historiens dunkel.

Bara under namnet Tempelriddarna finner vi Ordens historiska förteckningar år 1118, för över 800 år sedan. Orden störtades genom förräderi runt 200 år senare, år 1314. Det stämmer i det att dess externa manifestation inte längre var märkbar annat än för ett fåtal.

Även om den upphörde att utöva den makt i människans affärer som den tidigare gjort, så har den existerat i hemlighet ända fram till modern tid. Kontinuiteten har upprätthållits, och de inre hemligheterna har överförts till oss via en obruten linje av stormästare.

De flesta av historiens stora initierade och genier har räknats till dess medlemmar och deras namn finns listade i andra Ordensmanifest.

I dess famn vilar de Stora Mysterierna, dess hjärna har lösta alla filosofins och livets problem.

Den har De Vises Hemliga Sten, Odödlighetens Elixir, och den Universella Medicinen i sin ägo.

Dessutom har den i sin ägo en hemlighet som kan förverkliga den uråldriga drömmen om ett Mänsklighetens Broderskap.

Denna kunskap vilar i Ordo Templi Orientis Helgedom, och ingen annanstans på jorden, och kan uppnås av dem som bevisar sig vara värdiga.

Att gå med i Orden är att alliera dig med det Kungliga Arvet och sammankoppla dig med den Ockulta Strömning som har initierat varje rörelse som möjliggjort människans utveckling och upplysning.  

Den är den första av de forntida stora ordnarna att acceptera den Nya Tidsålderns Lag, som är ”Gör vad du vill”, och som omorganisera sig i enlighet med mänsklighetens moderna behov, för att visa mänskligheten till en ädlare samhällsordning.  

Kandidaten vägleds gradvis, genom en rad initiationer, till en varseblivning av sanningarna som de profana inte ens drömt om.

Det finns 10 huvudsakliga grader, och varje myndiga och fria man och kvinna av gott rykte har en obestridlig rätt till de tre första, bortom vilket avancemang sker på inbjudan.

O.T.O.s syften kan bara förstås av dess högsta initierade, men det kan sägas i öppenhet att den undervisar i alla grenar av de Forntidas Hemliga Visdom, samt att dess planer omfattar all verksamhet i människans liv och strävanden.

De mer världsliga aspekterna av Ordens mål och principer kan sammanfattas i termen Mänsklighetens Broderskap, som innefattar ömsesidigt samarbete för allas bästa.

För specifikt nämna några punkter: Alla medlemmars barn, oavsett omständigheterna kring deras födelse, ses som hela Ordens barn, så att de tas om hand och får samma möjligheter som alla andra även om olyckan skulle vara framme.

I den andra änden av samhällets skala finns de gamla som närmar sig hjälplöshet och ofta ensamhet, och de ska också tas särskilt om hand av medlemmarna både var för sig och kollektivt.

Ett perfekt försäkringssystem mot livets olyckor tillhandahålls. Alla pengar som betalats in som initiations- och årsavgifter kan testamenteras till efterlevande. Lån, på upp till hela summan av vad som inbetalts till Orden på den dag då ansökan görs, beviljas vid behov helt räntefritt.

Ordens hus (Eng. Profess Houses) skall etableras där resande medlemmar kan stanna under anvisad tid och där alla medlemmar har rätt att stanna under en fastställd tid baserad på deras grad i Orden. För särskilt meriterade medlemmar kan vistelsen vara permanent. Institutioner för vetenskapliga och konstnärliga studier samt hantverksstudier och institutioner för vård av de sjuka skall tillhandahållas.

Orden för samman folk av liknande smakriktning och sysselsättning. Dispyter avgörs av Rådet, och rådgivning i alla problem ges utan kostnad.

Bland fördelarna med logemedlemskap finns tolerans, gästfrihet, hjälp till var och en att uppfylla sin Vilja eller sitt sanna syfte med livet, socialt umgänge och underhållning, kulturella och bildande möjligheter samt ömsesidig hjälp då motgång och olycka visar sitt ansikte.

Fred, Tolerans, Sanning; Hälsning vid Triangelns alla Punkter; Respekt till Orden.

Kärlek är lagen, kärlek under vilja.