Liber CXCIV

[BOK 194]

O.T.O

TILLKÄNNAGIVANDE MED HÄNVISNING TILL
ORDENS KONSTITUTION.

Av Baphomet XI°

O.T.O. HIBERNIAE IONAE ET OMNIUM BRITANNIARUM, REX SUMMUS SANCTISSIMUS

O.T.O.’s alla provinser styrs av Stormästaren och dem till vilka han delegerar sin auktoritet, tills dess att Orden är etablerad, vilket är fallet då den besitter elva eller fler Ordenshus i provinsen. Då träder automatiskt den riktiga konstitutionen i kraft. Citatet är lätt anpassat från ett tal i en av ritualerna.

1. Detta är vår Heliga Ordens Konstitution och Styrelseskick; genom att studera dess Balans kan du själv komma till insikt om hur du skall styra ditt eget liv. Ty alla Sanna Ting är endast bilder av varandra; människan är endast en karta av universum, och Samhället är endast det samma i en större skala.

2. Lär då att vår heliga orden endast har Tre Sanna Grader; som det är skrivet i Lagens Bok: Eremiten, Älskaren, Jordens Människa.

3. Det är endast för bekvämlighets skull som dessa tre grader har delats i Tre Triader.

4. Tredje Triaden består av graderna från Minerval till Prins av Jerusalem. Minervalgraden är en Inledning till den Första; graderna som följer den tredje är endast vidareutvecklingar av den. I denna Jordens Människas serie finns det sålunda endast Tre Grader; och dessa Tre är En.

5. Jordens Människa tar ingen del i styrandet av Orden; ty hon är ännu ej kallad till att ge sitt liv till den i sin tjänst; och hos oss är Styrande att Tjänstgöra, och inget annat. Därför är Jordens Människa till stor del i samma position som Plebian i Rom under Menenius Agrippas tid. Men det finns denna markanta skillnad; att alla Jordens Människor uppmuntras och förväntas att fortsätta vidare till nästa stadie. Så att hela kroppens känslor må representeras väljer Jordens Människor fyra personer, två män och två kvinnor, från sig själva, att alltid stå inför Fadern, den Högste och Helige Konungen, tjänande honom dag och natt. Dessa personer får ej besitta högre rang än Andra Graden; de måste anmäla sig frivilligt till denna tjänstgöring vid slutet av den ceremonin; och därför ger de upp sina egna utsikter för avancemang i Orden för ett år, så att de må tjäna sina medkamrater. Detta är sålunda den första lektionen i vår höga princip, uppnåendet av heder genom avsägelse.

6. Riddarna av Öst och Västs grad är endast en bro mellan första och andra serien; men den är viktig för i den graden måste ett nytt ansökningsformulär skrivas under, och den nye Riddaren svär att hänge sitt liv åt Etablerandet av Thelemas Lag.

7. Femte Gradens medlemmar ansvarar för allt som angår Ordens sociala välfärd. Denna grad är symboliskt den för skönhet och harmoni; det är den naturliga slutstationen för majoriteten av män och kvinnor; för att fortsätta längre, som det kommer att visa sig, inbegriper avsägelse av den strängaste sort. Här är sålunda allt glädje, fred, välbefinnande på alla plan; den Suveräne Prinsen Rose-Croix är lika fäst vid den högre som den lägre och formar en naturlig länk mellan dem. Låt honom dock se till att han siktar högt!

8. I denna grad tillsätter varje kapitels Mest Vise Suverän en kommitté bestående av fyra personer, två män och två kvinnor, som skall arrangera alla sociala sammankomster, banketter, danser, teaterframträdanden och liknande förnöjelser. De skall även sträva efter att främja harmoni mellan Bröderna på alla möjliga vis, och att lösa alla tvister taktfullt och vänskapligt utan att vädja formellt till en mer auktoritär tribunal.

9. Nästa grad, den som är mellan Femte och Sjätte Graden, heter Senaten. Detta är den första av de styrande kropparna, i egentlig mening, och här börjar vi insistera på Avsägelse. Ty inom denna kropp finns O.T.O.’s Valkollegium.

10. Principen om allmänna val är en fatal dårskap; dess resultat är synliga i alla så kallade demokratier. Den valda mannen är alltid medelmåttan; han är den säkre mannen, den med sunt förnuft, den som minst misshagar majoriteten än någon annan; och därför aldrig geniet, den upplyste och framåtskridande mannen.

11. Valkollegiet består av Elva Personer i varje land. Det har full kontroll över Jordens Människors affärer, tillsätter efter egen vilja Logemästare. Det har dock ingen auktoritet över Rose Croix Kapitlen.

12. Personer som önskar bli utsedda till detta Kollegium av den Högste och Helige Konungen måste anmäla sig frivilligt till denna post. Utnämnandet är för elva år. Frivilliga måste för den tidsperioden avsäga all vidare avancemang i Orden. De måste ge bevis på högsta grad av skicklighet i

  1. Någon atletisk gren.
  2. Någon form av vetenskaplig bildning.

13. De måste även besitta en grundlig allmän kunskap om historia och om konsten att styra, samt en viss inblick i allmän filosofi.

14. De måste alla leva i ensamhet, utan att tala mer än nödvändigt med till och med vanliga grannar, tjäna sig själva på alla sätt, i tre månader utan avbrott, åtminstone en gång vartannat år. Presidenten kommer att sammankalla dem vid de fyra årstiderna, och om behov finnes även på andra tidpunkter, då de kommer att rådslå över de ärenden som de fått sig tilldelade. Alla ansökningar om att passera till Femte graden måste ha deras godkännande. Det går dock att överklaga deras beslut till det Högsta Rådet.

15. Sjätte Graden är en verkställande eller militär kropp och representerar den Högste och Helige Konungens världsliga makt. Varje medlem är under militär disciplin. Varje Riddare svär att genomföra på egen hand eller tillsammans med sina kamrater de styrandes beslut.

16. Storinkvisitorns grad följer. Här har varje medlem rätt till en plats i Stortribunalen, den kropp som löser alla tvister och klagomål som inte Rose Croixs Kapitel eller Logemästarna löst. Dess domslut är ej möjliga att överklaga, såvida inte en medlem i Valkollegiet ger tillåtelse att målet förs vidare till Åttonde Gradens Aeropag. Ordens samtliga medlemmar, även de med högre grader, lyder under Stortribunalen.

17. Den följande Graden är Prins av den Kungliga Hemligheten. Alla medlemmar i denna grad är hängivna till Lagens Spridande på ett mycket speciellt vis; ty denna grad är den första i vilken Begynnelsen av den Innersta Hemligheten öppet tillkännages. Han skall därför av egen ansträngning förmå etthundraelva personer att gå med i Orden innan han kan fortsätta till Sjunde Graden, med undantag av den Högste och Helige Konungens direkta order.

18. Sjunde Graden är med militärt språk Sjätte Gradens Armés Stora Generalstab. Från dess medlemmar utser den Högste och Helige Konungen   en Högsta Storrådförsamling.

19. Denna rådförsamling   är anförtrodd styrandet över hela den Andra Triaden, eller De Älskande. Samtliga Sjunde Gradens medlemmar färdas som Ordens Mycket Lysande Storinspektörer, och rapporterar på egna initiativ till den Högste och Helige Konungen om alla Logers och Kapitels tillstånd; om den Andra Triadens samtliga affärer till Högsta Rådet; samt till Valkollegiet om den Tredjes.

20. Åttonde Graden är en filosofisk Kropp. Dess medlemmar är till fullo instruerade i Ordens Principer, förutom på en enda punkt, och de hänger sig själva till att förstå vad de lärt sig vid sin initiation. De har makt att ändra Stor Tribunalens beslut och att lösa alla konflikter mellan de styrande kropparna. Och detta gör de enligt filosofins höga principer. För det kommer ofta vara uppenbart att det finns en tvist mellan två parter, båda vilka ur sina synpunkter har rätt. Detta är så viktigt att en illustration är önskvärd. En man är smittad med spetälska: är det rätt att människor skall beskära hans frihet genom att isolera honom från sina medmänniskor? En annan håller tillbaka mark eller någon annan nödvändighetsvara från allmänhetens bruk; skall han tvingas ge ifrån sig det? Sådana svåra fall inbegriper djupa filosofiska principer; och Åttonde Gradens Areopag är ålagd plikten att lösa dem enligt Ordens höga principer.

21. Inför Areopagens ansikte står ett självständigt Gillesparlament. Inom Orden, bildar medlemmarna, oberoende grad,   i varje hantverk, köpmannaskap, vetenskap eller yrke ett Gille, skapar sina egna lagar, fullföljer sitt eget bästa, på alla de sätt som berör deras arbete och uppehälle. Varje Gille väljer sin mest framstående person för att representera det inför Åttonde Gradens Areopag; och alla tvister mellan de olika Gillena diskuteras inför den Kroppen, som bedömer enligt Ordens höga principer. Dess beslut går vidare för stadfästelse av Gnosis Helgedom, och därefter av Tronen.

22. Denna upphöjda grads Epopter och Påvar är bundna till att leva i isolering under fyra månader utan avbrott varje år och meditera på de mysterier som blivit avslöjade för dem.

23. Nio Graden - Gnosis Helgedom - är syntetisk. Dess medlemmars främsta plikt är att studera och praktisera gradens teurgi och taumaturgi; dessutom måste de vara beredda att agera som den Högste och Mest Helige Konungens direkta representanter, sprida hans ljus på hela jorden. De måste dock på grund av deras initiations natur beslöja sin härlighet i ett moln av mörker. De rör sig osedda och oigenkännliga bland de yngsta av oss, de leder oss diskret och upphöjt in i det Sanna Ljusets heligt outsägliga mysterier.

24. Den Högste och Mest Helige Konungen utnämns av O.Y.Ö. [1] Det är han som har det yttersta ansvaret för allt inom sitt heliga kungadöme. Successionen till O.Y.Ö.’s höga ämbete beslutas på ett sätt som inte här avslöjas; men detta må du lära, O Broder Magiker, att han kan väljas från till och med Minervalgraden. Och häri vilar ett mest heligt Mysterium.

25. Valkollegiet besitter en mycket speciell makt. Vart elfte år, eller i de fall då ämbetet är ledigt, väljer de två personer från Nionde Graden vilka åläggs plikten till Revolution.

26. Det är dessa personers syssla att ständigt kritisera och sätta sig emot den Högste och Mest Helige Konungens handlingar, oberoende om de personligen godkänner dem. Om han visar svaghet, kroppslig, mental eller moralisk, har de befogenhet att ansöka hos O.Y.Ö. om att avsätta honom; men de är de enda av Ordens medlemmar som inte är valbara till Successionen.

27. O.Y.Ö., såsom Ordens högsta auktoritet, agerar i en sådan händelse på det sätt som han finner lämpligt. Han kan själv bli avsatt, men endast av samtliga medlemmar i Tionde Gradens enhälliga beslut.

28. Om Elfte Graden, dess makt, privilegier och kvalifikationer nämns ingenting överhuvudtaget i någon grad. Den har inget samband med Ordens allmänna plan, är outransaklig och vistas i sina egna Pallats.

29. Det finns vissa viktiga finansiella plikter i olika grader.

30. Senatens Valkollegie svär att leva i fattigdom. All egendom, inkomster eller löner överlämnas till Storkassören. Medlemmarna får sitt uppehälle från Ordens välgörenhet, som ges till dem enligt deras ursprungliga position i samhället.

31. Dessa anmärkningar gäller på samma sätt för det Högsta Storrådet, och alla högre grader.

32. I Sjunde Graden är det en förutsättning att förläna en fastighet åt Orden; och ingen upptas i denna Grad utan denna inledande åtgärd.

33. De Ordensmedlemmar som har gett allt till den måste erhålla pengar till deras initiations- och årsavgifter från den Tredje Triaden, vars heder sålunda rör det osjälviska stödet av dem som har lämnat allt för deras skull.

34. Storkassören utnämns av den Högste och Mest Helige Konungen; han kan tillhöra vilken grad som helst; men då han accepterar ämbetet måste han svära en fattigdomsed. Hans auktoritet är absolut i alla finansiella spörsmål: men han är ansvarig inför, och kan avlägsnas av, den Högste och Mest Helige Konungen. Han utser en kommitté som skall assistera honom och ge honom råd i hans arbete; vanligtvis väljer han en person från Ordens styrande kroppar.

Sådan är en kort beskrivning av styrandet av O.T.O. Det kombinerar monarki med demokrati; det inbegriper aristokrati och döljer även revolutionens frö, som är ensam om att skapa utveckling. Sålunda balanserar vi Triaderna, enar de Tre i En; sålunda samlar vi upp den mänskliga passionens och dess olika intressens alla trådar och väver dem samman i en harmonisk vävnad, subtilt och noggrant med stor skicklighet, så att vår Orden må tyckas vara ett ornament för Natthimlens Stjärnor. I vår regnbågsfärgade vävnad framställer vi hela Universums härlighet - Se du till, broder Magiker, att din egen tråd är stark, och ren, och en skinande färg i sig, dock redo att blandas med all skönhet med dina bröders och systrars trådar!


[1] Ordens Yttre Överhuvud, översättarens anm.