Merlin Peregrinus X°

 

I.N.R.I.

Den Uråldriga Orientaliska Tempelriddarorden
Ordo Templi Orientis Konstitution

Med en Introduktion och en sammanfattning av O.T.O.s grader.

 

Förord

Till alla som det må beröra –

Låt det bli känt att det existerar, helt okänt av den stora massan, en mycket uråldrig Orden av visa män och kvinnor, vars mål är att förbättra och upphöja mänskligheten genom att övervinna felaktigheter och hjälpa andra i deras strävanden mot att uppnå förmågan att känna igen sanningen. Denna Orden har existerat redan i de mest avlägsna tider, och den har manifesterat sin aktivitet både i hemlighet och öppet i världen under olika namn och i åtskilliga former. Den har orsakat samhälleliga och politiska revolutioner och har bevisat sig vara en räddningens klippa i tider av fara och olycka. Vilken form den än har tagit har den ständigt hållit fanan för frihetens seger över tyranniet högt, vare sig det handlat om kyrklig, politisk eller social despotism, eller någon annan form av förtryck.

Till denna ”hemliga orden” hör varje vis och upplyst person tack vare sin egen natur; ty även om de inte känner varandra personligen, är de förenade i sitt syfte och mål, och de arbetar alla under vägledning av sanningens enda ljus. In till detta hemliga sällskap kan ingen släppas in av någon annan, om hon inte har förmågan att själv träda in med hjälp av sin egen inre upplysning. Inte heller kan någon, efter att ha trätt in, bli utesluten, om hon inte skulle utesluta sig själv genom att inte längre vara trogen sina principer, och åter glömma de sanningar hon lärt genom sin egen erfarenhet.

Allt detta är känt av varje upplyst person.

Men endast ett fåtal känner till att det även existerar en yttre, synlig organisation av sådana män och kvinnor. De har själva funnit stigen som leder till sann självinsikt och, då de själva färdats över de brinnande sanddynorna, är villiga att dela med sig av sina erfarenheter och agera andliga guider för dem som vill låta sig guidas.

Emedan det under de senaste trettio åren har grundats oräkneliga sällskap, föreningar, ordnar, grupper etc i världen, som alla följer någon tradition av ockulta studier, finns det endast EN forntida organisation av genuina Mystiker som kan visa sökaren efter sanning en Kunglig Väg för att upptäcka Antikens Förlorade Mysterier, och avtäcka den Enda Hermetiska Sanningen.

Denna organisation är idag känd som de:
Orientaliska Tempelriddarnas Uråldriga Orden.
Ordo Templi Orientis.
Eller: Ljusets Hermetiska Brödraskap.

Det är en modern magiskola, och har, liksom de gamla magiskolorna, hämtat sin kunskap i Öst. Denna kunskap yttrades aldrig till de profana då den gav de som besatt den ofattbar makt att utföra antingen gott eller ont. Den tecknades ner i symboler, liknelser och allegorier, och krävde därmed en nyckel för att kunna tolkas.

Ty Frimureriets symboler och etsningar var även de ursprungligen hämtade från äldre mysterier.

Dessa symboler från det gamla Frimureriet, Rosencreutzarna, egyptiernas heliga konst, Homeros Gyllene Länk, liksom de från det moderna Frimureriet osv, är emellertid endast olika aspekter av det Enda Sanna Mysteriet. Alla kräver de en nyckel för att upptäcka den egentliga underliggande meningen. Det existerar dock endast En Riktig Nyckel, och denna nyckel måste dessutom användas på korrekt sätt.

Denna nyckel kan placeras inom räckhåll för alla de som osjälviskt är redo att studera och arbeta för att få den i sin ägo, om de ansöker om medlemskap i de Orientaliska Tempelriddarnas Orden (O.T.O.).

O.T.O. (Ordo Templi Orientis) är en kropp bestående av initiater, i vilkas händer finns koncentrerad den hemliga kunskapen från alla Orientaliska Ordnar och samtliga existerande Frimurargrader. Dess ledare är initiater av högsta rank och är erkända som sådana av alla i hela världen som är i stånd till sådant erkännande. Var man och kvinna som blir medlem i O.T.O. har en obestridlig rätt till Frimureriets första tre grader.

O.T.O. är, om än en Academia Masonica, inte en Frimurarkropp beträffande Frimureriets grader så som det uttrycket vanligtvis förstås i England, och gör därför inte intrång på eller strider på något sätt mot Englands Förenade Loges välförtjänta privilegier. Då Engelska Mästermurare med gott rykte önskar antas som medlemmar kan det arrangeras så att de kan släppas in till ett reducerat pris. Medlemmar av IX° blir delägare i Ordens egendomar och ägodelar. För mer information se O.T.O.s publikationer och sammanfattningen av O.T.O.s grader.

De Orientaliska Tempelriddarnas Uråldriga Orden
Konstitution

Artikel I

Under titeln och benämningen: De Orientaliska Tempelriddarnas Uråldriga Orden, har en organisation som tidigare gick under namnet ”Ljusets Hermetiska Brödraskap” omorganiserats och ombildats. Detta ombildade sällskap är en internationell organisation och omnämns hädanefter som O.T.O.

Artikel II

 1. O.T.O. förklarar att Brödraskapet för Alla Skapade Ting är ett faktum i Naturen.
 2. O.T.O.s främsta syfte är att lära ut sant brödraskap och att göra detta till en levande kraft i mänsklighetens liv.
 3. O.T.O.s underordnade syften är:
  1. att sprida den Hermetiska Vetenskapens doktriner och att initiera sina medlemmar i den Hermetiska Vetenskapens Hemliga Doktriner. Som en förberedelse inför detta blir medlemmarna initierade, samt passerar och uppfostras i Frimureri:
  2. att etablera och förvalta skolor, Loger etc där det undervisas i Hermetisk Vetenskap:
  3. att bygga, etablera, grunda och förvalta Hem, Kolonier, Bosättningar etc, där initierade medlemmar kan leva i enlighet med O.T.O.s läror.

Artikel III

 1. O.T.O. är del av en viktig och universell hermetisk rörelse som har varit aktiv genom alla tidsåldrar.
 2. Organisationer ute i världen som tar till sig denna Konstitution blir fullständigt del av O.T.O. efter det att man officiellt meddelats att de accepterats på detta sätt. Alla organisationer som ansluter sig på detta sätt underkastar sig de förhållanden som O.T.O.s makthavare kan lägga på dem.
 3. O.T.O.s högkvarter finns för närvarande i Schweiz, men kan flyttas till vilket annat land som helst.

Artikel IV

 1. Det skall finnas Ett Enväldigt Ämbete i vilket skall finnas absolut auktoritet vad gäller alla frågor som rör O.T.O.s välgång och förvaltning.
 2. Titeln på den person som innehar detta ämbete skall vara ”Frater Superior och Ordens Yttre Överhuvud”, hädanefter omnämnd som O.Y.Ö.
 3. Den person (man eller kvinna) som innehar detta ämbete skall tjäna livet ut eller till dess han eller hon väljer att avgå.
 4. Den person som innehar detta ämbete skall utse sin efterträdare.

Artikel V

 1. Frater Superior och Ordens Yttre Överhuvud (O.Y.Ö.) skall vara den Ende Verkställande Beslutsfattaren för Ordenssällskapet O.T.O.
 2. Frater Superior och Ordens Yttre Överhuvud (O.Y.Ö.) skall ensam ha makten att tillsätta samtliga officiella ämbeten genom att utse personer som ska inneha dessa, och skall ha makten att frånta dem dessa officiella ämbeten om det är hans vilja.
 3. Frater Superior och Ordens Yttre Överhuvud (O.Y.Ö.) skall ha makten att förklara O.T.O.s riktlinjer, samt styra och sköta O.T.O.s affärer.
 4. Frater Superior och Ordens Yttre Överhuvud (O.Y.Ö.) skall ha rätt att upphäva eller tillfälligt dra in privilegiet för vilken underordnad organisation som helst (loge, kapitel, senat, tempel, hem, skola etc.) och skall även ha rätt att tillfälligt dra in eller upplösa medlemskapet för vilken person som helst när en sådan handling, enligt hans eller hennes uppfattning, är för O.T.O.s bästa.

Artikel VI

 1. Det skall finnas en Rådgivande Styrelse (Kabinett) som består av tolv medlemmar, inklusive O.Y.Ö. som är Kabinettets officiella Ordförande.
 2. Plikterna hos Kabinettets medlemmar skall vara att hjälpa O.Y.Ö. förkunna och etablera de åtgärder som emanerar från detta ämbete.
 3. Kabinettets Ordförande och två ytterligare medlemmar därav skall utgöra en beslutsfattande grupp för affärstransaktioner.

Artikel VII

 1. De Tres Beslutsfattande Kommitté (Högsta Rådet) skall finnas, och dess plikt skall vara att administrera O.T.O.s affärer under översikt av O.Y.Ö.
 2. Storkassören, Storsekreteraren och O.Y.Ö. är de tre officiella medlemmarna i Högsta Rådet och den Beslutsfattande Kommittén.
 3. Samtliga av Högsta Rådets officiella beslut är utan laga kraft och effekt om O.Y.Ö. skulle misstycka om dem.

Artikel VIII

 1. Om det skulle uppstå en vakans vad gäller ämbetet O.Y.Ö. skall kabinettet ha makten att utföra det ta ämbetes uppgifter fram till det att ämbetets efterträdare tar det i besittning.

Artikel IX

 1. O.Y.Ö. skall ha hand om O.T.O.s Arkiv och Bibliotek.
 2. O.Y.Ö. kan utse representanter för vilket syfte som helst och kan under sitt namn och sigill förse dem med den makt han eller hon finner lämpligt.

Artikel X

 1. De Tres Finansiella Kommitté skall finnas, och dess plikt skall vara få in pengar och omhänderta utgifter. Storkassören är den officiella Ordföraren i denna Kommitté.
 2. De officiella beslut som fattas av denna Finansiella Kommitté skall godkännas av O.Y.Ö. och om denne misstycker om dem är de utan laga kraft och effekt.
 3. Var medlem förväntas bidra till O.T.O.s ekonomiska tillgångar i enlighet med hans eller hennes förmåga. Följande års- och initiationsavgifter, som skall betalas in i förväg av O.T.O.s medlemmar, är emellertid fastställda som minsta möjliga bidrag (i enlighet med Manifestet M.M.M. 1912).

  Inträdesavgift. Åtta guineas, fyrtio dollar eller 200 franc.

  Årsavgifter:

  1. Aspiranter: 2 shilling; 50 cent; 2 ½ franc per månad.
  2. Studenter 5 shilling; 1 ½ dollar: eller 6 ½ franc per månad.
  3. Initiater; 10 shilling; 2 ½ dollar eller 12 franc per månad.

   

  O.Y.Ö. har makt att sänka dessa avgifter vid speciella fall.

  För diplom tas följande betalt:

  1. Studentklass; 50 shilling; 15 dollar; eller 65 franc.
  2. Initiatklass: Fem guineas; 30 dollar; eller 130 franc för varje.

  Privilegiebrev för Loger bestående av fler än tio medlemmar kostar 25 guineas per privilegiebrev, eller 100 dollar, eller 650 franc.

  Inga pengar som betalats in till O.T.O.s kassa kan under några som helst omständigheter återkrävas av vare sig enskilda medlemmar eller Loger etc.

Artikel XI

 1. Vilken myndig person som helst (man eller kvinna) som har fyllt i det inledande ansökningsformuläret och har godkänts av O.T.O. kan bli medlem i O.T.O.
 2. Varje ansökningshandling för upptagande i vår Orden måste i nedtecknad form skickas till Högkvarteret, vare sig det är beläget i Schweiz eller någon annanstans, eller till en av de auktoriserade, lokala organisationerna.
 3. O.T.O.s medlemmar klassificeras på följande vis:

  1. Aspiranter (anslutna Teosofer etc.)
  2. Studenter eller Lekbröder (Medlemmar av Frimureriet)
  3. Initiater eller egentliga O.T.O.-medlemmar.

   

  För ytterligare detaljer se sammanfattningen av O.T.O.s grader.

 4. Ansökningar om diplom och privilegiebrev måste åtföljas av en penningförsändelse som täcker de gällande avgifterna. Samtliga diplom och privilegiebrev måste utfärdas under O.Y.Ö.s hand och sigill.
 5. Tre eller fler medlemmar kan ansöka om privilegiebrev för att bilda en underordnad loge eller organisation.
 6. Ingen person kan vara medlem i två loger samtidigt.

Artikel XII

 1. Varje underordnad loge eller organisation skall ha rätten att sköta sina egna affärer i enlighet med sina egna önskemål och stadgar, förutsatt att dess beslut och stadgar inte skiljer sig från orden och andemeningen i denna Konstitution.
 2. Underordnade organisationers stadgar måste presenteras för O.Y.Ö.s godkännande, och är utan laga kraft och effekt om de ej blir godkända av O.Y.Ö.

Artikel XIII

 1. O.Y.Ö. kan kalla till en O.T.O.-kongress som äger rum vid en sådan tidpunkt och plats som den ämbetsmannen finner passande.
 2. Varje underordnad organisation, loge etc skall vid kongressen vara berättigad till EN röst för sina första tre medlemmar, och en ytterligare röst för varje två medlemmar som följer.
 3. O.Y.Ö. skall ha makten att förhindra varje diskussion om, eller handling i enlighet med, vilket ämne som helst som denne ämbetsman bedömer vara en fara för O.T.O.s väl.

Artikel XIV

 1. Det skall vara Kabinettets skyldighet att tillhandahålla stadgar för O.T.O. och dess underordnade organisationer.
 2. Inga stadgar skall träda i kraft innan det att de godkänts av O.Y.Ö.

Artikel XV

 1. Det skall finnas en Litterär Frimurarorganisation kopplad till O.T.O. som skall vara känd som: de Esoteriska Rosencreutzarna. Alla dess officiella publikationer skall ges ut med det hermetiska monogrammet I.N.R.I.

  Det finns för tillfället två officiella organ:
  The Oriflamme och The Equinox.

 2. Det skall inom O.T.O. finnas en avdelning med syftet det är att undervisa i den Hermetiska Vetenskapen, och den skall vara känd som ”Högskolan för den Hermetiska Vetenskapen”.
 3. Det skall inom O.T.O. finnas en avdelning med syftet att utföra praktiskt, humanitärt arbete i specifikt utpekade Ordenshus som skall vara kända som ”O.T.O.s Hemvister”.

Artikel XVI

 1. Där existerar 4 olika sigill som används av O.T.O. Dessa sigills respektive symboliska mening kommer att tillkännages för medlemmarna under deras studier. Ett av dessa sigill är till för O.T.O.s allmänna användande; och ett för att uteslutande användas av O.Y.Ö. och kallas det Hemliga Sigillet (S.S. [dvs Secret Sigill. Övers. anm.] ).

Artikel XVII

 1. Konstitutionen kan ändras om tre fjärdedelar av Kongressen röstar för att detta skall ske. Ingen ändring skall dock träda i kraft innan den godkänts av O.Y.Ö.
 2. Vid nödsituationer har O.Y.Ö. rätten att ändra denna Konstitution genom ett ”Påbud” under dennes hand och sigill, vilket skall nedtecknas i O.T.O.s Gyllene Bok.

ArtikelL XVIII

 1. Initiater som under åtminstone tio år haft ett gott rykte kan ansöka om sex månaders fri vistelse i en av de etablerade Hemvisterna. Ansökningar hanteras i tur och ordning. Det slutgiltiga beslutet att godkänna fri vistelse för samtliga sökanden ligger hos O.Y.Ö.

Artikel XIX

 1. Denna Konstitution proklamerades, publicerades och utgavs för första gången under O.Y.Ö.s hand och sigill i London (England) den 22:a januari Anno Domine 1906, Anno Ordinis 788, Anno V.L. 0,000,000,000.
 2. Denna reviderade upplaga av Konstitutionen har godkänts av mig, och är nu utgiven under min hand och sigill denna tjugoandra dag av januari Anno Domine 1917, Anno Ordinis 799, på Monte Verita, i Republiken Ticino (Schweiz).

Merlin, 33°96° X° Frater Superior och O.T.O.s Yttre Överhuvud

Argosinius 33°95° IX° Qaestor

Parcevale 33° 95° IX° Cancellarius