Värdegrund

Värdegrunden tydliggör principerna på vars grund Ordo Templi Orientis Sverige vilar i allt dess planerande och utförande av sin mission. Alla våra tillvägagångssätt, initiativ och beslut måste följa dessa principer. Den är den etiska grunden för vårt arbete.

  1. Vi bekräftar individens frihet och utvecklandet av självrespekt, självinsikt, självdisciplin och personligt ansvar.
  2. Vi bekräftar syster- och broderskapets förenande band och förväntar oss uppriktighet, samarbete, ömsesidig hjälp och förtroende bland våra medlemmar.
  3. Vi värdesätter gästfrihet inom vår Orden och befordrar fred, tolerans, sanning och respekt gentemot Orden i våra tempel och regioner.
  4. Vi förespråkar principerna om vetenskaplig religion och universellt systra- och brödraskap, och emotsätter oss tyranni, vidskeplighet och förtryck.
  5. Alla våra aktiviteter inom Orden skall utgå från ett ekologiskt tänkande för mänskligheten, och alla arters fortbestånd på jorden.
  6. Vi accepterar och förespråkar Thelemas Lag så som den är förkunnad i Lagens Bok, samt skrifterna av eonens profet; Aleister Crowley.