Introduktion till Thelema

Religionen känd som Thelema blev grundad år 1904 av den engelska poeten och mystikern Aleister Crowley (1875 – 1947) som ses som dess profet. Liber AL vel Legis, sub figura CCXX, vanligtvis kallad Lagens Bok dikterades för Crowley under tre dagar i Kairo, Egypten den 8, 9 och 10:e april år 1904 av en, som han själv beskriver det, ”övermänsklig intelligens” kallad Aiwass. Lagens Bok är Thelemareligionens grundläggande text.

Det medföljer vissa problem med att etikettera Thelema som en ”religion” i den vanliga betydelsen av ordet då Thelema samtidigt är en filosofi och ett förhållningssätt till livet, likväl som ett samlingsnamn på en uppsättning övningar och symboler som kallas ”Magi” (stavad ”Magick” på engelska för att skilja det från det profana ”magic”). Likväl är Thelema en religion då den grundats av en profet, har en grundläggande religiös text och en samling andra religiösa texter, en helgonförteckning samt en trosbekännelse i dess kyrkliga arm Ecclesiae Gnosticae Catholicae, den Gnostiska Katolska Kyrkan. Det huvudsakliga syftet med den thelemiska religionen är att föra samman människan med det gudomliga som finns i henne själv.

Thelemafilosofin å sin sida betonar individualismen, var människas Sanna Vilja, och rätt att ostörd av andra söka finna sin egna sanna bana, och syfte med livet. Som ett resultat av detta blir det svårt att göra tydliga uttalanden angående dess natur, och än mer så om Thelemiters natur.

I denna avdelning av O.T.O. Sveriges hemsida kan vi därför enbart erbjuda en kort introduktion till Thelema och dess grundare Aleister Crowley, och vi rekommenderar å det starkaste att endast använda dessa texter som en början för dina egna vidare utforskningar i ämnet.

"Där finnes glädje i begynnelsen; där finnes glädje i resan; där finnes glädje i målet."