Solståndet

Solståndet är O.T.O. Sveriges officiella tidskrift. Den utkommer två gånger per år, vid sommar- och vintersolstånden.

Pris (per nummer) 93:- plus postutgifter.

Beställning görs på fsr@oto.se
 

Solståndet nr 8 - vintersolståndet 2018

Solståndet nr 8Det åttonde numret innehåller nyheter från de lokala kropparna, från vårt Rose Croix-kapitel Polaris årliga samling i ”Dionysos Calling!”, vårt E.G.C. sekretariatet samt nyheter och information om vårt arbete att sprida Thelema på våra nordliga breddgrader. Detta nummer innehåller också artikeln ”The Magickal Toolbox” av Frater Caducus samt funderingar runt den Gnostisk-katolska mässan kalla ”Det finns ingen Gud där jag är” av Frater Wadj.

Beställning görs på fsr@oto.se 
Pris 93:- plus postutgifter.


The eight issue contains news from the development of the local bodies of O.T.O. Sweden; from our Rose Croix Chapter Polaris’ annual gathering “Dionysos Calling!”, the E.G.C. Secretariat, as well as general news and information regarding the spreading of Thelema on our northern shores. This issue also include the articles “The Magickal Toolbox” by Frater Caducus and musings on the Gnostic Catholic Mass called “There is no God where I am” by Frater Wadj.

Place your order at fsr@oto.se
Price: 12 USD/ 10 Euro + postage

 

Solståndet nr 7 - sommarsolståndet 2018

Solståndet nr 7

Det sjätte numret innehåller nyheter från de lokala kropparna, från vårt Rose Croix-kapitel Polaris, vårt E.G.C. sekretariatet samt nyheter och information om vårt arbete att sprida Thelema på våra nordliga breddgrader. Detta nummer innehåller också O.T.O. Sveriges årsredovisning. Frater L.V.X. ..t.rn. – ny logemästare för Deus Est Homo-logen delger oss sina insikter om hur att använda röstens kraft, Frater Abrao delar med sig av  hans upplevelser av sitt arbete med Aka Dua-mantrat, Frater Fosfor – ny mästare för Frö-lägret tar oss på en personlig och meditativ resa och Frater Fröyr delger sig av sina tankar och erfarenheter med den Thelemiska religionen och Thelemas heliga böcker. Utöver detta får vi fantastisk konst från Soror Ad Maiora och Mitchell Nolte.

Beställning görs på fsr@oto.se 
Pris 93:- plus postutgifter.


The seventh issue contains news from the development of the local bodies of O.T.O. Sweden; from our Rose Croix Chapter Polaris, the E.G.C. Secretariat, as well as general news and information regarding the spreading of Thelema on our northern shores. This issue also include the annual report of O.T.O. Sweden. Frater L.V.X. ..t.rn. – new Master of Deus Est Homo Lodge gives his insights on the power of the voice, Frater Abrao shares his experience of personal work he has done with the Aka-Dua-mantra, Frater Fosfor – new Master of Frö-camp takes us on a personal meditative journey and Frater Fröyr shares his thoughts and experiences of the Thelemic Religion and The Holy Books of Thelema. We also get beautiful original artwork from Soror Ad Maiora and Mitchell Nolte. 

Place your order at fsr@oto.se
Price: 10 USD + postage.

Solståndet nr 6 - vintersolståndet 2017

Solståndet nr 6

Det sjätte numret innehåller nyheter från de lokala kropparna, E.G.C. sekretariatet samt nyheter och information om vårt arbete att sprida Thelema på våra nordliga breddgrader. Det innehåller också artikeln “The Roots of O.T.O. in the Crusades” av Thelemiska forskaren James Wasserman; som alltid en tour de force av kunskap och akademisk insikt. Frater AN rapporterar från den första av våra ”Dionysos-helger” som gick av stapeln under hösten och Frater Fröyr från den historiska konferensen i Ascona, Schweiz hållen i augusti 2017 e.v. för att fira 100-års jubiléet av Theodore Reuss konferens på samma plats. Utöver detta får vi fantastisk konst från systrar Halo och Ulrika.

Solståndet innehåller även en separat del gällande vår gräsrotsfinansiering för att publicera Thelemas Heliga Böcker på svenska under 2018 e.v.

Solståndet innehåller detta nummer gräsrotsfinansiering för att publicera Thelemas Heliga Böcker på svenska.

Beställning görs på fsr@oto.se 
Pris 93:- plus postutgifter.


The sixth edition contains news from the Local Bodies of O.T.O. Sweden, from our E.G.C. Secretariat, as well as general news and information regarding the spreading of Thelema on our northern shores. It also includes the article “The Roots of O.T.O. in the Crusades” by Thelemic scholar James Wasserman; as always a virtual tour-de-force of knowledge and academic insight. Frater AN of our Rose Croix Chapter Polaris reports on the first of the “Dionysos Weekends” that was held this autumn, and Frater Fröyr reports from the historic conference in Ascona, Switzerland in August 2017 e.v. – the 100 year anniversary of Theodore Reuss conference at the same location. To top it off we get beautiful original artwork from Sorores Halo et Ulrika.

The Solstice also includes a separate part regarding our crowdfunding venture to publish The Holy Books of Thelema in Swedish for the first time during 2018 e.v.. We hope you will enjoy it!

Place your order at fsr@oto.se
Price: 10 USD + postage.

Solståndet nr 5 - sommarsolståndet 2017

Solståndet nr 5

Det femte numret innehåller, förutom nyheter som rör O.T.O. även artikeln ”Occult Cinema” av Christian Giudice om filmskaparen Kenneth Angers verk. Konstnären Susan E Jameson beskriver sitt arbete med sin Tarotlek. Frater Ayin från Deus Est Homo-logen presenterar sin forskning om hur hjärnan påverkas av magiskt arbete och slutligen får vi en rapport från det Finska O.T.O. av Soror Susanna.

Utöver detta får vi konst från vår svenska broder N.V.O.L.13 från Frö-oasen.

Solståndet innehåller detta nummer gräsrotsfinansiering för att publicera Thelemas Heliga Böcker på svenska.

Beställning görs på fsr@oto.se 
Pris 93:- plus postutgifter.


The fifth edition contains news related to the O.T.O. and also includes the article “Occult Cinema” on the film maker Kenneth Anger by Christian Giudice, as well as the artist Susan E Jameson’s inspired work on her Tarot deck. Frater Ayin of Deus Est Homo Lodge presents his research on how the brain is affected by magical practices, plus we get a report from the Finnish O.T.O. by Soror Susanna.

All of the articles above are in English.

In addition, we get beautiful artwork by Frater N.V.O.L.13 from Frö Oasis. The Solstice also includes a crowdfunding venture in order to publish The Holy Books of Thelema in Swedish for the first time.

Place your order at fsr@oto.se
Price: 12 USD, 10 Euro + postage.

Solståndet nr 4 - vintersolståndet 2016

Solståndet nr 4

Det fjärde numret innehåller, förutom nyheter som rör O.T.O. även en djupgående analys av den Gnostiska Katolska Mässan i relation till Thoth Tarotkorten och The Vision and the Voice av Odrörer-logens prästinna Soror Sema. Tau Tao presenterar artikeln “Sexual-dynamic polarity as a magical formula – Aleister Crowley’s views on gender and transcendence.” och vi får även ta del av en rapport från O.T.O. Polen av Frater Akhem Sekher.

Förutom detta får vi även konst från O.T.O. Italiens Soror Tinebra och O.T.O. Australiens Robert Buratti.

Solståndet innehåller också översättningar och mycket annat.

Beställning görs på fsr@oto.se 
Pris 93:- plus postutgifter.


The fourth edition, in addition to news related to the O.T.O. also includes an in-depth analysis of the Gnostic Catholic Mass in relation to the Thoth Tarot Cards and The Vision and the Voice by Odrörer Lodge Priestess Soror Sema. The Swedish EGC Bishop Tau Tao presents the article “Sexual-dynamic polarity as a magical formula – Aleister Crowley’s views on gender and transcendence.” and we get a report from the Polish O.T.O. by Frater Akhem Sekher.

All of the articles above are in English.

In addition, we get beautiful artwork by Soror Tinebra from the The Grand Lodge of O.T.O. Italy’s Teth Lodge and from Robert Buratti from The Grand Lodge of O.T.O. Australia. The Solstice also includes Swedish translations of Class A material and much more.

Place your order at fsr@oto.se
Price: 12 USD, 10 Euro + postage.

Solståndet nr 3 - sommarsolståndet 2016

Solståndet nr 3Det tredje numret innehåller, förutom nyheter som rör O.T.O. även en djupgående intervju med J. Daniel Gunther; en representant från A∴ A∴ som gästade O.T.O. Sverige tidigare i år. I ”Taking the Plunge” får vi en unik inblick i A∴ A∴’s andliga arbete och dess relation till vår Orden.

Vi får ta del av James Wassermans artikel ”The New Aeon in the New World” om vår Ordens tidiga historia i Nordamerika där han drar paralleller mellan Thelema och de frihetsideal som inspirerade grundandet av U.S.A.

Från Nya Zeelands F.S.R. Cynthia Crosse kommer en personlig reflektion kring skuggsidan av andligt utövande. I Magick & Madness – Baring our humanity to the world” beskriver hon de insikter hon fick av ett längre meditations-retreat.

I ”From the Mouth of Babes” delar Tau Omphalos från Norge med sig av sina erfarenheter i att introducera Thelema för hans dotter och Soror AJMNS från Frö Oasen delger intressanta perspektiv om Thelema och feminism i den andra artikeln av tre kallad ”Women without Tears”.

Dessutom kommer ny forskning om den Gnostiska Katolska Mässan av Soror Sema från Odrörer Oasen. I EGC-kolumnen ”Hälsning från Jord och Himmel” visar hon hur den stora arkanan i tarotleken kan användas för att belysa de olika faserna i ritualen. Solståndet innehåller även konst, kultur, översättningar och mycket annat.


The third number includes an in-depth interview with J. Daniel Gunther; a representative from A∴ A∴ who visited O.T.O. Sweden earlier this year. In "Taking the Plunge" he gives us unique insight into A∴ A∴'s spiritual work and its relation to our Order.

In James Wasserman 's article "The New Aeon in the New World" he shares knowledge of our Order's early history in North America, where he draws parallels between Thelema and the ideals of freedom that inspired the founding of the U.S.A.

From New Zealand’s F.S.R. Cynthia Louise Crosse comes a personal reflection on the shadow side of spiritual practice. In ”Magick & Madness - Baring our humanity to the world " she describes the insights she gained from a long meditation retreat.

In "From the Mouth of Babes" Tau Omphalos from Norway tells of his experiences in introducing Thelema for his daughter, and Soror AJMNS from Frö Oasis communicates interesting perspective on Thelema and Feminism in the second article of three called "Women without Tears".

All of the articles above are in English.

In addition, we get new research on the Gnostic Catholic Mass from Soror Sema of Odrörer Oasis where she shows how the Major Arcana of the Tarot deck can be used to highlight the different phases of the ritual. The Solstices also includes art, culture, translations and much more.

Place your order at fsr@oto.se
Price: 12 USD, 10 Euro + postage.

 

Solståndet nr 2 - vintersolståndet 2015

Det andra numret innehåller, förutom nyheter som rör O.T.O. och E.G.C. även utvalda artiklar av bl.a. Bali Beskin – ägaren av The Atlantis Bookshop i London, Europas antagligen äldsta ockulta bokaffär tillsammans med Frater Spiritus, sekreteraren för O.T.O. Storbritanniens Storloge.

Vi får ny forskning av Clive Harper – O.T.O. Storbritanniens ställföreträdande stormästare; Soror AJMNS från Frö Oasen delger intressanta perspektiv om Thelema och Feminism i en första artikel av tre, Frater Fröyr skriver om Sexmagi och Solståndet innehåller även konst, kultur, översättningar och mycket annat.


The second issue features selected articles by, among others; Bali Beskin - owner of The Atlantis Bookshop in London, Europe’s probably oldest independent occult bookshop together with Frater Spiritus, the Secretary of O.T.O. UK Grand Lodge. We get new research from Clive Harper – O.T.O. UK Grand Lodge Deputy Grand Master; Soror AJMNS from Frö Oasis communicates interesting perspectives on Thelema and Feminism in a first article of three; Frater Fröyr writes about sex magic, and The Solstices also includes art, culture, translations and much more.

Place your order at fsr@oto.se
Price: 12 USD, 10 Euro + postage.

Solståndet nr 1 - sommarsolståndet 2015

Det första numret innehåller, förutom nyheter som rör O.T.O. och E.G.C., även utvalda artiklar av bl.a. den esoteriska forskaren och akademikern Richard Kaczynski som delar med sig av sin nya forskning om J.F.C. Fuller, doktoranden Manon Hedenborg White som skriver om Jack Parsons, Marjorie Cameron och Babalon, konst och kultur och mycket, mycket annat.


The first issue, in addition to news relating to the O.T.O. and E.G.C., also contains selected articles, including the esoteric scholar and academic Richard Kaczynski, who shares his new research on JFC Fuller, the PhD student Manon Hedenborg White, who writes about her research on Jack Parsons, Marjorie Cameron and Babalon, art and culture, and much more.

Place your order at fsr@oto.se
Price: 12 USD, 10 Euro + postage.