Solståndet

Solståndet är O.T.O. Sveriges officiella tidskrift. Den utkommer två gånger per år, vid sommar- och vintersolstånden.

Pris (per nummer) 93:- plus postutgifter.

Beställning görs på fsr@oto.se
 

Solståndet nr 4 - vintersolståndet 2016

Solståndet nr 4

Det fjärde numret innehåller, förutom nyheter som rör O.T.O. även en djupgående analys av den Gnostiska Katolska Mässan i relation till Thoth Tarotkorten och The Vision and the Voice av Odrörer-logens prästinna Soror Sema. Tau Tao presenterar artikeln “Sexual-dynamic polarity as a magical formula – Aleister Crowley’s views on gender and transcendence.” och vi får även ta del av en rapport från O.T.O. Polen av Frater Akhem Sekher.

Förutom detta får vi även konst från O.T.O. Italiens Soror Tinebra och O.T.O. Australiens Robert Buratti.

Solståndet innehåller också översättningar och mycket annat.

Beställning görs på fsr@oto.se 
Pris 93:- plus postutgifter.


The fourth edition, in addition to news related to the O.T.O. also includes an in-depth analysis of the Gnostic Catholic Mass in relation to the Thoth Tarot Cards and The Vision and the Voice by Odrörer Lodge Priestess Soror Sema. The Swedish EGC Bishop Tau Tao presents the article “Sexual-dynamic polarity as a magical formula – Aleister Crowley’s views on gender and transcendence.” and we get a report from the Polish O.T.O. by Frater Akhem Sekher.

All of the articles above are in English.

In addition, we get beautiful artwork by Soror Tinebra from the The Grand Lodge of O.T.O. Italy’s Teth Lodge and from Robert Buratti from The Grand Lodge of O.T.O. Australia. The Solstice also includes Swedish translations of Class A material and much more.

Place your order at fsr@oto.se
Price: 12 USD, 10 Euro + postage.

Solståndet nr 3 - sommarsolståndet 2016

Solståndet nr 3Det tredje numret innehåller, förutom nyheter som rör O.T.O. även en djupgående intervju med J. Daniel Gunther; en representant från A∴ A∴ som gästade O.T.O. Sverige tidigare i år. I ”Taking the Plunge” får vi en unik inblick i A∴ A∴’s andliga arbete och dess relation till vår Orden.

Vi får ta del av James Wassermans artikel ”The New Aeon in the New World” om vår Ordens tidiga historia i Nordamerika där han drar paralleller mellan Thelema och de frihetsideal som inspirerade grundandet av U.S.A.

Från Nya Zeelands F.S.R. Cynthia Crosse kommer en personlig reflektion kring skuggsidan av andligt utövande. I Magick & Madness – Baring our humanity to the world” beskriver hon de insikter hon fick av ett längre meditations-retreat.

I ”From the Mouth of Babes” delar Tau Omphalos från Norge med sig av sina erfarenheter i att introducera Thelema för hans dotter och Soror AJMNS från Frö Oasen delger intressanta perspektiv om Thelema och feminism i den andra artikeln av tre kallad ”Women without Tears”.

Dessutom kommer ny forskning om den Gnostiska Katolska Mässan av Soror Sema från Odrörer Oasen. I EGC-kolumnen ”Hälsning från Jord och Himmel” visar hon hur den stora arkanan i tarotleken kan användas för att belysa de olika faserna i ritualen. Solståndet innehåller även konst, kultur, översättningar och mycket annat.


The third number includes an in-depth interview with J. Daniel Gunther; a representative from A∴ A∴ who visited O.T.O. Sweden earlier this year. In "Taking the Plunge" he gives us unique insight into A∴ A∴'s spiritual work and its relation to our Order.

In James Wasserman 's article "The New Aeon in the New World" he shares knowledge of our Order's early history in North America, where he draws parallels between Thelema and the ideals of freedom that inspired the founding of the U.S.A.

From New Zealand’s F.S.R. Cynthia Louise Crosse comes a personal reflection on the shadow side of spiritual practice. In ”Magick & Madness - Baring our humanity to the world " she describes the insights she gained from a long meditation retreat.

In "From the Mouth of Babes" Tau Omphalos from Norway tells of his experiences in introducing Thelema for his daughter, and Soror AJMNS from Frö Oasis communicates interesting perspective on Thelema and Feminism in the second article of three called "Women without Tears".

All of the articles above are in English.

In addition, we get new research on the Gnostic Catholic Mass from Soror Sema of Odrörer Oasis where she shows how the Major Arcana of the Tarot deck can be used to highlight the different phases of the ritual. The Solstices also includes art, culture, translations and much more.

Place your order at fsr@oto.se
Price: 12 USD, 10 Euro + postage.

 

Solståndet nr 2 - vintersolståndet 2015

Det andra numret innehåller, förutom nyheter som rör O.T.O. och E.G.C. även utvalda artiklar av bl.a. Bali Beskin – ägaren av The Atlantis Bookshop i London, Europas antagligen äldsta ockulta bokaffär tillsammans med Frater Spiritus, sekreteraren för O.T.O. Storbritanniens Storloge.

Vi får ny forskning av Clive Harper – O.T.O. Storbritanniens ställföreträdande stormästare; Soror AJMNS från Frö Oasen delger intressanta perspektiv om Thelema och Feminism i en första artikel av tre, Frater Fröyr skriver om Sexmagi och Solståndet innehåller även konst, kultur, översättningar och mycket annat.


The second issue features selected articles by, among others; Bali Beskin - owner of The Atlantis Bookshop in London, Europe’s probably oldest independent occult bookshop together with Frater Spiritus, the Secretary of O.T.O. UK Grand Lodge. We get new research from Clive Harper – O.T.O. UK Grand Lodge Deputy Grand Master; Soror AJMNS from Frö Oasis communicates interesting perspectives on Thelema and Feminism in a first article of three; Frater Fröyr writes about sex magic, and The Solstices also includes art, culture, translations and much more.

Place your order at fsr@oto.se
Price: 12 USD, 10 Euro + postage.

Solståndet nr 1 - sommarsolståndet 2015

Det första numret innehåller, förutom nyheter som rör O.T.O. och E.G.C., även utvalda artiklar av bl.a. den esoteriska forskaren och akademikern Richard Kaczynski som delar med sig av sin nya forskning om J.F.C. Fuller, doktoranden Manon Hedenborg White som skriver om Jack Parsons, Marjorie Cameron och Babalon, konst och kultur och mycket, mycket annat.


The first issue, in addition to news relating to the O.T.O. and E.G.C., also contains selected articles, including the esoteric scholar and academic Richard Kaczynski, who shares his new research on JFC Fuller, the PhD student Manon Hedenborg White, who writes about her research on Jack Parsons, Marjorie Cameron and Babalon, art and culture, and much more.

Place your order at fsr@oto.se
Price: 12 USD, 10 Euro + postage.