Thelemisk teologi

Följande kommentarer rörandes den Thelemiska teologin baseras på Aleister Crowleys skrifter och är inte menade som tolkning eller kommentar av Lagens Bok utanför Profetens föreskrifter, inte heller representerar de ett definitivt uttalande av Thelemisk tro.

UppenbarelsestelenDen Thelemiska kosmonologin är primärt baserad på antika Egyptiska gudasymboler och kan beskrivas som ett holistiskt trossystem. Dessa symboler användes av den Högre Källan Aiwass som den 8, 9 och 10:e april år 1904 förmedlade Lagens Bok till profeten Aleister Crowley.

Ett holistiskt Universum är ett Universum där den lilla individuella delen är en mindre kopia av det stora. I den Thelemiska religionen uppfattas Universum som en medveten varelse som är summan av sina individuella delar, precis som vi är summan av cellerna i våra kroppar. Dessa delar i sig innehåller en kopia, likt DNA-koden, av funktionerna i det stora universat och kallas i den Thelemiska religionen Hadit-punkter efter den Egyptiska guden Horus av Behudet.

Hadit kan ses på Uppenbarelse Stelen tillverkad av den egyptiska prinsprästen Ankh-f-n-Khonsu som en bevingad sol med ormar vid sidorna. Horus av Behudet porträtterades också över ingången till alla tempel i det antika Egypten. Uppenbarelse Stelen spelade en viktig roll i mottagandet av Lagens Bok som förklaras i t.ex. The Equinox of the Gods. Hadit symboliserar den mänskliga själen och varje ihopdragen fokuspunkt av medvetandet som har möjlighet att uppleva existensen. Dessa Hadit-punter kan skilja sig i form och funktion, men inom sig bär de alla på Universums grundläggande och fundamentala arketypiska funktioner.

Universum, eller helheten kallas Nuit; det expanderade medvetandet. Nuit är från Hadits perspektiv uppdelat i fokuspunkter av sig självt, och därmed även summan av dessa. Ordet Nuit kommer från den egyptiska himmelsgudinnan Nut (stavad Nuit i Lagens Bok) och är visad som en kvinna böjd över himlavalvet. Nut i den egyptiska panteonen slukade solen var afton och födde fram den var morgon och åskådliggör återigen att skapelsen pågår konstant, i nuet.

Länken mellan Hadit och Nuit är den tredje symbolen: Ra-Hoor-Khuit, dvs utövandet av vilja till förening, Universums gudomliga Sol och Gud. Ra-Hoor-Khuit är visad som en man med en höks huvud och med en sol omsluten av en orm uppå huvudet. Ra-Hoor-Khuit kan sägas vara den ena delen av Horus, när han är i sin aktiva och dynamiska form. När Horus är passiv, observerande och fullbordandes allt ur intet kallas han Hoor-Par-Kraat. Hoor-Par-Kraat är avbildad som ett barn sittandes med pekfingret mot munnen ovanpå en lotusblomma. Hoor-par-Kraat sitter i hjärtat och kan liknas vid ditt inre tysta jag som utför sin icke-vilja, genom den aktiva viljan av Ra-Hoor-Khuit. Horus är alltså symbolen i den nya tidsåldern för det perfekta balanserade jaget, eller det som i de antika mysterietraditionerna kallades ”Du Själv gjord Perfekt”, men även den nya tidsålderns ”Gud”

Det Thelemiska modus operandi för att uppnå kontakt och insikt om Universum är fokuserat på att få ens egen Hadit-punkt att inse att den faktiskt är Nuit samtidigt. Detta görs i två grundläggande steg:

Det första steget är att uppnå insikt om att vi alla har ett evigt centrum, ett evigt reflekterande öga, med sin egen specifika bana och funktion inom Universum för att genom denna insikt uppnå Kunskap och Konversation med den Heliga Skyddsängeln.

Nästa steg är korsandet av Avgrunden, d.v.s. uppnåendet av gudsmedvetande, upplevandet av det enda medvetandet och därigenom upphävandet av dualismen. I Avgrunden måste man konfrontera all rädsla, förvirring, illusion och egoistisk ignorans man tidigare burit på. Detta personifieras i symbolen Choronzon, och inte förrän man insett även att Choronzon är en illusion hamnar man ”över” Avgrunden hos Babalon vilket betyder att man är bortom alla dualistiska koncept av Universum.

Termen Babalon kommer från Johannes Uppenbarelsebok i Bibeln och kallas där ”Den Scharlakansröda kvinnan eller Stora Horan”. I den Thelemiska kosmonologin är det stället där allt tillslut hamnar. Babalon tar allt in i sig, hon absorberar och lagrar allt liv i Universum i sin Bägare, eller Heliga Graal (symboliskt för hennes livmoder) och delar detta med det Stora Vilddjuret; Therion förenade i kärlek och extas.

Therion kan beskrivas som ”Gudomlig Vilja” som manifesterar liv i förening med Babalon och skapar det område av fullkomlig potential som finns i det enda medvetandet.

Dessa två steg; uppnåendet av Kunskap och Konversation med den Heliga Skyddsängeln, och korsandet av Avgrunden är de två avgörande milstolparna på den Thelemiska vägen. Allt annat måste åsidosättas för att uppnå dessa två mål.

Thelemisk kosmonologi beskriver tidsåldrarnas rotation. Dessa tidsåldrar är större andliga tidsperioder. Var tidsålder har sin ”magiska formel”. Denna formel kan vara en uppsättning symboler eller ett ord som påbörjar varje tidsålder. Formeln är ”tumregeln”, eller filtret varigenom Universums energier i den specifika tidsåldern manifesteras. Den nuvarande tidsåldern kallas ”Horus Tidsålder” eller ”Det Krönta och Erövrande Barnets Tidsålder”. Profeten Aleister Crowley igenkände två tidsåldrar som föregick denna, på ca 2000 år var.

Han kallade den första för ”Isis Tidsålder” efter den egyptiska moder/magi-gudinnan Isis, och ansåg att denna började ca 2400 f.kr. Detta var gudinnedyrkans tidsålder. Kvinnans menstruationscykel, hennes förmåga att föda barn och att amma dem från sina bröst sågs som bevis för att den kvinnliga essensen var gudomlig. Kvinnan var skaparen och livgivaren. Jorden var ”modern” som gav människan näring genom skörden, djur och fiskar tagna från hennes barm, så de dyrkade Gudinnan.

Nästa tidsålder kallade Crowley ”Osiris Tidsålder” efter den egyptiska gud som styrde över livet efter detta. Nu skiftade fokuset från Jorden till Solen. Människan förstod att sperma var nödvändigt för skapandet av barn, liksom Solen nödvändig för grödan. Människan började alltmer filosofera över vad som hände efter döden då hon kontemplerade Solens uppenbara död vid horisonten varje afton. Människan såg sedan Solens mirakulösa återfödelse var morgon och formade sina tankar efter detta så att, bland andra religioner, Kristendomens dödskult uppstod, det manscentrerade Islam, och i Skandinavien var det Vikingarnas tid som vände sig från de mer kvinnligt styrda Vanerna, till de mer mansdominerade, aggressiva och krigiska Asagudarna, där en heroisk död sågs som den ultimata hedersbetygelsen. Döden blev fokus för människans metafysiska funderingar och det gudomliga var nu manligt i grunden. Detta var ”den Döende Gudens” formel som i Jesus, Orpheus, Dionysos, Odin kulterna etc. Människan försökte förklara Solens rörelse över himlavalvet i sitt hopp om att även detta skulle ske med individen efter döden. På grund av rädsla för döden, och i hopp om återuppståndelse offrade de i sina ceremonier sina egna gudomar.

I nästa tidsålder, den nuvarande: “Horus Tidsålder”, har vi insett att Solens död och återuppståndelse är en missuppfattning. Solen ”dör” inte, den finns alltid på himlen, det är vi på Jorden som reser på vår bana runt Solen, och enbart vårt begränsade perspektiv fick oss tro att den dog. Vi behöver inte vara rädda för att dö längre. En ny formel har initierats: Det Krönta och Erövrande Barnets formel. Detta är tidsåldern av expanderat medvetande, precis som ett barn expanderar sin kunskap om sitt omkringliggande Universum. Mänskligheten har blivit självmedveten och börjar inse att döden som vi känner den är en illusion. Det finns endast liv, då liv är rörelse och förändring, och det vi kallar döden del av denna förändring. De svunna eonerna kan användas till att förstå Universums formula men vi kan inte återvända till den begränsade kunskapen av tidigare tidsåldrar.

”Thelema” är grekiska och översätts som ”Vilja”. Det har samma numeriska värde i den grekiska Kabbalan som ordet ”Agape” som betyder ”Kärlek”, nämligen 93. Detta nummer koncentrerar formeln i den nuvarande eonen i dessa meningar; ”Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.” och ”Kärlek är lagen kärlek under vilja.”. Båda meningarna kommer från Lagens Bok. Den nuvarande tidsålderns ord är “ABRAHADABRA”, påvisande föreningen av fem ”A” (människan och mikrokosmos) med sex andra bokstäver (Universum och makrokosmos) givandes ekvationen 5 = 6: det Stora Arbetet fullbordat. Meningen av detta, från hela mänsklighetens perspektiv, skulle kunna tolkas som att nu är tiden inne för den mänskliga arten att expandera ut, och ta kontakt med resten av Universum på alla tänkbara vis. Lagen, eller filtret som den nuvarande tidsålderns energier processas genom är utagerandet av den Fria Viljan, barnets Fria Vilja att växa och lära sig. Vi som art är detta barn och våra kunskaper om Jorden, Solsystemet och Universum har fullkomligt exploderat under de sista hundra åren. Men ett barns uppväxt är alltid arbetsamt vilket kan ses manifesterat överallt omkring oss på Jorden idag. Bortskalandet av illusioner alltid smärtsamt initialt. Allt som varit gömt under snön kommer fram då den nya guden Horus smälter bort förstelnad kunskap. Men nya frön gror och nya blommor slår ut när mänskligheten expanderar in i den nya tidsåldern.