Liber LII

O.T.O.s manifest

Utfärdat på order av BAPHOMET XI° O.T.O., HIBERNIAE ET OMNIUM BRITTANNARIUM REX SUMMUS SANCTISSIMUS

Fred, Tolerans, Sanning; Hälsning på Triangelns alla punkter; Respekt för Orden.

Till alla det må angå: Hälsningar och Hälsa

Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.

1. O.T.O. är en kropp av initierade i vars händer följande kroppars visdom och kunskap är samlad:

 1. Gnostisk-katolska Kyrkan.
 2. Helige Andes Riddarorden.
 3. Illuminatiorden.
 4. Tempelorden (Tempelriddarna).
 5. Sankt Johannes Riddarorden.
 6. Maltas Riddarorden.
 7. Helige gravens Riddarorden.
 8. Helige Graals Dolda Kyrka.
 9. Ljusets Hemetiska Brödraskap.
 10. Rose Croix av Heredoms Heliga Orden.
 11. Enoks Heliga Kungliga Valvs Orden.
 12. Uråldriga och Primitiva Frimurarriten (33 grader).
 13. Memfisriten (97 grader).
 14. Mizraimriten (90 grader).
 15. Uråldriga och Accepterade Skotska Frimurarriten.
 16. Swedenborgska Frimurarriten.
 17. Martinistorden.
 18. Sat Bhai Orden, och många andra ordnar av samma värde, dock mindre kända.

Den inbegriper inte A.·.A.·., med vars vördnadsvärda kropp den dock är i nära förbund.

Den gör inga som helst intrång på vederbörligt auktoriserade frimurarkroppars rättfärdiga privilegier.

2. Då spridandet av den ursprungliga och hemliga visdomen har lett till förvirring, beslutades det av alla dessa ordnars ledare att återförena och centralisera deras aktiviteter, precis som vitt ljus, delat i en prisma, åter kan bli sammansatt.

Den införlivar samtliga orientaliska ordnars hela hemliga kunskap; och dess ledare är initierade av högsta rang och igenkända som sådana av alla de som är förmögna till ett sådant igenkännande i hela världen.

I svunna tider inkluderade sällskapen, från vilka O.T.O härstammar, män som:

Fohi Hippolytus
Laotze Merlin
Siddharta Arthur
Krishna Titurel
Tahuti Amfortas
Ank-f-n-Khonsu Percivale
Herakles Mosheh
Orpheus Odysseus
Vergilius Mohammed
Catullus Hermes
Martialis Pan
Apollonius Tyanaeus Dante
Simon Magus Karl den Store
Manes William av Schyren
Basilides Fredrik av Hohenstaufen
Valentinus Roger Bacon
Bardesanes Jacobus Burgundus Molensis
King Wu Ko Hsuen
Christian Rosencreuz Osiris
Ulrich von Hutten Melchizedek
Paracelsus Khem
Michael Maier Menthu
Jakob Böhme Johannes Dee
Francis Bacon Sir Edward Kelly
Andréa Thos. Vaughan
Robertus de Fluctibus Elias Ashmole
Chau Comte de Chazal
Saturnus Sigismund Bacström
Dionysus Molinos

Och nyligen:

Wolfgang von Goethe Friedrich Nietzsche
Sir Richard P. Knight Hargrave Jennings
Sir Richard F. Burton Karl Kellner
Forlong Dux Éliphas Lévi
Ludovicus Rex Bavariae Franz Hartmann
Richard Wagner Kardinal Rampolla
Ludwig von Fisher Papus (Dr. Encausse)

Namnen på kvinnliga medlemmar avslöjas aldrig.

Det är inte tillåtet att här avslöja en levande ledares namn.

Det var Karl Kellner som återupplivade den exoteriska organisationen O.T.O. och påbörjade, den nu lyckligtvis fullbordade, planen om att åter sammanbringa alla ockulta kroppar under en ledning.

Bokstäverna O.T.O. står för orden Ordo Templi Orientis (Orientens Tempelorden eller de Orientaliska Tempelherrarna), men de har även en hemlig betydelse för initierade.

3. Orden är internationell och har existerande förgreningar i jordens alla civiliserade länder.

4. O.T.O.s mål kan endast till fullo förstås av dess högst initierade; men det kan öppet sägas att den lär ut Hermetisk Vetenskap eller Ockult Kunskap, Ljusets Rena och Heliga Magi, den Mystiska Uppnåelsens Hemligheter, alla former av Yoga, Gnana Yoga, Raja Yoga, Bhakta Yoga, och Hatha Yoga, samt alla grenar av de Uråldrigas Hemliga Visdom.

I dess barm vilar de Stora Mysterierna; dess hjärna har löst filosofins och livets alla frågor.

Den innehar hemligheten om de Vises Sten, om Livselixiret och om den Universella Medicinen.

Dessutom innehar den en Hemlighet förmögen till att förverkliga den uråldriga drömmen om ett Mänsklighetens Brödraskap.

Den innehar även i varje viktig befolkningskoncentration en dold fristad (Collegium ad Spiritum Sanctum) där medlemmarna kan dölja sig själva för att fullfölja det Stora Arbetet utan hinder. Dessa hus är hemliga fort av Sanning, Ljus, Kraft och Kärlek, och deras lägen avslöjas endast under en hemlighetsed för de vilka är berättigade till att använda dem.

De är även tempel för sann tillbedjan, särskilt helgande av naturen för att ta fram det bästa i människan.

5. O.T.O.s auktoritet är koncentrerad i O.Y.Ö. (Ordens Yttre Överhuvud) eller Frater Superior. Namnet på den person som innehar detta ämbete avslöjas aldrig förutom till hans närmaste representanter.

6. O.Y.Ö.s auktoritet i alla engelskspråkiga länder är delegerat via ett tillstånd till den Högst Helige, Högst Lysande, Högst Upplyste och Högst Mäktige Baphomet X° Rex Summus Sanctissimus 33°, 90°, 96°, f.d. Stormästare för USA, Stormästare för Irland, Iona och alla Britter, Stormästare för den Heliga Andens Riddare, Suverän Storkommendör för Tempelorden, Högst Vise Suveräne för Rosenkorset, Storzerubabbel för Enoks Heligt Kungliga Valvs Orden, etc. etc. etc., Nationell Stormästare och Ordensgeneral ad vitam för O.T.O.

7. Den Nationella Stormästaren och Ordensgeneralen ad vitam assisteras av två huvudpersoner, Ordens Skattmästare och Sekreterare.

Det finns flera andra ämbeten men de angår inte de till vilka detta manifest riktas.

8. Hela den Kunskap spridd bland kropparna som nämns i paragraf 2 har sållats fram och koncentrerats i de följande graderna:

Minerval
M.
II° M..
III° M.·.
IV° Deltagare i Enoks Kungliga Valv.
Prins av Jerusalem.
Riddare av Öst och Väst.
Suverän Prins av Rose Croix.
(Riddare av Pelikanen och Örnen.)
Medlem i Senaten för Riddarna av den Hermetiska Filosofin.
Riddare av den Röda Örnen.
VI° Lysande (Tempel) Riddare av Kadosch Orden, den Helige Graals Deltagare.
Storinkvisitor.
Medlem i den Stora Tribunalen.
Prins av den Kungliga Hemligheten.
VII° Mycket Lysande Storinspektor.
Medlem i den Högsta Stora Rådsförsamlingen.
VIII° Fulländad Överstepräst i Illuminati.
IX° Initierad i Gnosis Helgedom
Rex Summus Sanctissimus. (Enväldig och Högst Helige Kung).

9. Var man och kvinna som är myndig, fri och av gott rykte har en okränkbar rätt till III°.

Bortom detta medges inträde endast genom inbjudan från den berörda styrande kroppen.

Trots att O.T.O. är en Academia Masonica, är den inte en frimurarkropp i den mån som ”hemligheterna” anbelangar på det som det uttrycket vanligen förstås; och är därför inte i konflikt med, eller kränker de rättfärdiga privilegier som tillhör den Förenade Stormoderlogen i England, eller vilken annan storloge i Amerika, eller någon annanstans som är erkänd av den, som helst.

10. Ansökan om inträde i Orden kan göras personligen vid högkvarteret mellan tiderna 10.00 till 12.00 under veckodagar, eller via brev till Ordens sekreterare. I det tidigare fallet skall ansökande ha med sig de tjugo dollar som berättigar dem till Tredje Graden; i det senare, skall de skickas med i ansökan.

Den första årliga medlemsavgiften skall betalas när man tar Tredje Graden; tas denna efter den 30:e juni skall endast halva summan betalas. Gamla medlemmars avgifter skall betalas den 1:a januari, men brodern anses stå i god position och han förlorar inte sina rättigheter om avgiften betalas den 1:a mars. Om han ej betalar det han är skyldig vid detta datum, upphör han ipso facto att vara en ordensmedlem, men han kan återinträda om han betalar sin skuld samt fem dollar extra. Om hans försummelse sträcker sig till nästa år kan han endast återinträda under särskilda omständigheter och med den Nationella Stormästaren ad vitam skriftliga och uttryckliga medgivande.

11. Konstitutionen, fullmakter, tillstånd, bemyndiganden och alla andra dokument visas för kandidater vid deras upphöjande till IV°, om de så önskar.

12. Förutom medlemscertifikaten som är gratis, beviljas särskilda diplom som passar för inramning till alla medlemmar till ett enhetligt pris på tio dollar. Särskilda diplom för IX°, tjugofem dollar.

13. Privilegierna för O.T.O.s medlemmar är väldigt talrika. Dessa är de huvudsakliga:

 1. De har inte bara tillgång till, utan även instruktion i, hela kroppen av dold kunskap som bevaras i Helgedomen från början av dess manifestation.

  I de lägre graderna är de slutliga hemligheterna antydda och uttryckta i symboler, under en slöja, och genom sakrament.

  På detta vis påkallas den initierades intelligens så att de som väl använder de lägra gradernas kunskap kan väljas ut för inbjudan till de högre, där alla saker öppet tillkännages.

 2. De blir deltagare av den Universella Strömningen av Liv i Frihet, Skönhet, Harmoni och Kärlek som flammar inom O.T.O.s hjärta, och Ljuset från detta vördnadsvärda brödraskap upplyser dem omärkligt mer och mer då de närmar sig dess centrala Sol.

 3. De möter sådana personer som är mest komplimenterande till deras egna naturer och finner oväntad hjälp och brödraskap i hela världen där de må resa.

 4. De erhåller rätten att vistas i O.T.O.s hemliga hus, permanent eller under en längre eller kortare tid av året enligt deras position i orden; eller, i fallet för de i Femte Graden eller lägre, är kandidaterna för inbjudan till dessa hus.

 5. e) Kunskapen om och förberedandet och användandet av den Universella Medicinen är begränsat till medlemmarna i IX°; men den kan administreras till medlemmar i VIII° och VII° under särskilda omständigheter genom den Nationelle Stormästarens ynnest, och även under särskilt akut behov till medlemmar i lägre grader.

 6. I V° förpliktigar sig alla medlemmar att bringa omedelbar och fullkomlig mot sinnets och kroppens lidande eller en ställnings förlägenhet, i vilken de kan finna någon av sina kamrater i den graden.

  I de högre graderna stärks banden till orden ännu mer. Orden erbjuder sålunda ett fulländat försäkringssystem mot alla motgångar och olyckor i livet.

 7. Medlemmar i IX° blir delägare i ordens egendom och ägodelar så att uppnåendet av denna grad innebär ett tillbakagivande med ränta på de betalde medlems- och årsavgifterna.

 8. Orden tillhandahåller praktiskt bistånd i livet till värdiga medlemmar även i dess lägre grader, så att de, även om de ursprungligen är fattiga, blir förmögna att kunna ha råd med de jämförelsevis höga avgifterna för VII°, VIII° och IX°, Vid upphöjandet till IV° kan varje deltagare lämna in en redogörelse för sina omständigheter och förklara på vilket sätt han behöver hjälp.

14. I utväljandet av medlemmar till avancemang riktas uppmärksamhet mot deras hängivelse till orden, till deras intelligens i förståelsen av lärornas natur, till deras flit i spridandet av ordens principer så långt som de själva förstår dem, dock alltid med den oskiljaktiga diskretion som kommer av det noggranna vakandet över hemligheterna, och mot alla de kvalitéer som mod, heder och dygd utan vilka människan inte är värd att kallas med det namnet.

15. O.Y.Ö. är endast känd för medlemmarna av VIII° och IX°.

De Nationella Stormästarna ad vitam är inte tillgängliga som sådana av någon som inte uppnått VI°.

All kommunikation skall adresseras Storsekreteraren och alla checkar utställas på Storkassören.

Utfärdat på order,
L. Bathurst,
IX° Storsekreterare