Plikt

En kungörelse om de viktigaste levnadsreglerna för de som har accepterat Thelemas Lag.


“Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.” I:40

“Det finns ingen lag bortom Gör vad du vill.” III:60

“...du har ingen annan rätt än att göra din vilja. Gör det och ingen annan skall säga nej. Ty ren vilja,

ohämmad av syfte, befriad från lust efter resultat, är på alla sätt fulländad.” I:42-44

“Kärlek är lagen, kärlek under vilja.” I:57

“Var man och var kvinna är en stjärna.” I:3

A. Din plikt gentemot dig själv

 1. Inse att du är ditt eget universums centrum.

  “Jag är lågan som brinner i var människas hjärta, och i var stjärnas kärna.” II:6

 2. Utforska din egen varelses natur och förmågor

  Det här inkluderar allt som, för dig, är eller kan vara, och du måste acceptera allt precis så som det är i sig självt, en faktor i det som utgör ditt Sanna Jag. Detta Sanna Jag är således i slutändan summan av alla upptänkliga ting. Det är upptäckande, det är Initiation (resan inåt) och eftersom dess natur är att vara i ständig rörelse så ska den inte förstås som statisk, utan som dynamisk. Inte som ett substantiv utan som ett verb.

 3. Utveckla alla förmågor som du besitter i lämplig harmoni och proportion

  “Visdomen säger: var stark! Då kan du utstå mer glädje. Var ej djurisk; förfina din hänryckning! Om du dricker, drick efter konstens åtta och nittio regler: om du älskar, överträffa med finkänslighet; och om du gör något glädjefullt, låt det finnas skarpsinne däri!” II:70

  “Men överträffa! överträffa!” II:71

  “Var stark, o människa! åtrå, njut av allt sinnligt och hänryckande: frukta ej att någon Gud skall förneka dig på grund av detta.” II:22

 4. Begrunda din egen natur.

  Överväg varje del därav, både enskilt och i relation med alla andra delar, så att du korrekt kan avgöra det sanna syftet med din varelses helhet.

 5. Förklara detta syftes, eller “Sanna Viljas”, metod eller formel i ett uttryck som är så enkelt som möjligt.

  Kom till klar insikt om hur du bäst hanterar den energi som du kontrollerar för att på så sätt uppnå bästa möjliga resultat utifrån dess relation till den del av Universum som du ännu inte kontrollerar.

 6. Utöka, så långt som det någonsin går, kontrollen av ditt medvetande och dess kontroll över alla krafter som är främmande för det.

  Gör detta genom att ständigt starkare och skickligare tillämpa dina förmågor för att uppnå en mer förfinad, klarare, fullständigare och mer precis uppfattning och en tydligare förstålese av detta externa universum, samt det mer vist ordnade styret därav.

 7. Tillåt aldrig en annan varleses tanke eller vilja inskränka din egen.

  Var konstant redo att tillbakavisa och, med obesegrad glöd och okuvlig passionerad hetta, motstå varje försök av en annan varelse att påverka dig, på annat sätt än genom att tillföra nya fakta för din upplevelse av Universum, eller genom att hjälpa dig att uppnå en högre syntes av Sanning genom passionerad förening.

 8. Förtryck eller begränsa inte någon av din naturs sanna instinkter, utan hänge allt, i perfektion, till din Sanna Viljas tjänst.

  “Var därför storslagna: klä er alla i fina dräkter; ät mustig föda och drick söta viner och viner som skummar! Ta också ert lystmäte och vilja av kärlek som ni vill, när, var och med vem ni vill! Men alltid till mig.” I:51

 9. “Syndens ord är Begränsning. O man! neka ej din hustru, om hon vill! O älskare, om du vill, bryt upp! Det finns intet band som kan förena de delade utom kärlek: allt annat är en förbannelse. Förbannat! Förbannat vare det till eonerna! Helvete.” I:41

  “Så ock med ditt allt; du har ingen annan rätt än att göra din vilja. Gör det, och ingen annan skall säga nej. Ty ren vilja, ohämmad av syfte, befriad från lust efter resultat, är på alla sätt fulländad.” I:42-44

  “Ni skall samla varor och lager av kvinnor och kryddor; ni skall bära dyrbara juveler; ni skall överträffa jordens nationer i prakt & stolthet; men alltid i kärleken till mig, och så skall ni komma till min glädje.” I:61

 10. Gläds!

  “Kom ihåg alla ni att varat är ren glädje; att alla sorger är blott skuggor; de passerar & är förbi; men det finns det som återstår.” II:9

  “Men ni, o mitt folk, res er & vakna! Låt ritualerna utföras korrekt med glädje & skönhet!”...“ En fest för eld och en fest för vatten; en fest för livet och en större fest för döden! En fest var dag i era hjärtan i min hänrycknings glädje! En fest var natt till Nu, och den yttersta hänförelsens njutning! Ja! festa! fröjdas! det finns ingen fruktan hädanefter. Det finns upplösningen och evig hänryckning i Nus kyssar.” II:34-35, 41-44

  “Fröjdas nu! kom nu i vår prakt & hänryckning! Kom i vår passionerade frid, & skriv ljuva ord för Konungarna!” II:64

  “Hänförs av livets & dödens glädje! Ah! din död skall vara ljuvlig: vem än som bevittnar den skall bli glad. Din död skall vara förseglingen på löftet om vår livslånga kärlek. Kom! lyft upp ditt hjärta & gläds!” II:66

  “Skall en Gud bo i en hund? Nej! men de högsta hör till oss. De skall fröjdas, våra utvalda: den som sörjer hör ej till oss. Skönhet och styrka, sprittande skratt och utsökt dåsighet, kraft och eld, hör till oss.” II:19-20

B. Din plikt gentemot andra individuella män och kvinnor.

 1. “Kärlek är lagen, kärlek under vilja.” I:57

  “Träd fram, o barn, under stjärnorna, & ta ert lystmäte av kärlek!” I:12

  Förena dig själv, passionerat, med alla andra former av medvetande, för att på så vis förstöra känslan av att vara separerad från Helheten. På så vis skapar du en ny nollpunkt i Universum, från vilken det kan mätas.

 2. “Som bröder slåss ni” III:59

  “Om han är en Konung, kan du ej skada honom.” II:59

  Att få skillnaden mellan två åsikter att framträda tydligt är fördelaktigt för bägge parter när det kommer till att utmäta respektives position i ett helhetsperspektiv. Kamp stimulerar de virila eller kreativa energierna, och liksom kärlek, av vilket den är en form, hetsar den sinnet till en orgasm som gör det möjligt för det att transcendera sin rationella tröghet.

 3. Avhåll dig från att lägga dig i andras viljor.

  “Giv akt på att ej någon tvingar en annan, Konung emot Konung!” II:24

  (Den kärlek och kamp som det talades om i föregående punkt är av sportslig natur, där man respekterar och lär sig av sin motståndare, men aldrig försöker påverka honom bortanför spelet/tävlan i sig) Att försöka att dominera eller påverka någon annan är att försöka förvränga eller förgöra honom, och han är en nödvändig del av ens eget Universum, alltså: av en själv.

 4. Sträva, om du så önskar, efter att upplysa andra när behov därav uppstår.

  Detta kan göras (och då alltid i tydlig sportmannamässig anda) när någon befinner sig i nöd på grund av ett misslyckande av att klart förstå sig själv, och särskilt när någon specifikt ber om hjälp. Det kan vara så att personens mörker kan hindra en från att klart se dennes perfektion. (Samtidigt kan detta mörker agera som en varning, eller framkalla intresse.) Det är också berättigat när någons okunskap har lett denne till att inskränka ens egen vilja. All påverkan är hursomhelst farlig och kräver att man utövar extrem skicklighet och gott omdöme grundat i erfarenhet. Att påverka någon annan är att lämna sin egen borg oskyddad, och försöket leder oftast till att man förlorar herraväldet över sig själv.

 5. Dyrka allt!

  “Var man och var kvinna är en stjärna.” I:3

  “Bort med barmhärtighet: förbanna de som ömkar!” III:18

  “Vi har inget med de utstötta och de odugliga att göra: låt dem dö i sin eländighet. Ty de känner ej. Medlidande är konungars last: trampa ned de usla & de svaga: detta är de starkas lag: detta är vår lag och världens glädje. Tänk ej, o konung, uppå den lögnen: Att Du Måste Dö: sannerligen skall du ej dö, utan leva. Låt det nu vara förstått: Om Konungens kropp upplöses, skall han förbli i ren hänryckning för alltid. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Solen, Styrka & Syn, Ljus; dessa är för Stjärnans & Ormens tjänare.” II:21

  Varje varelse utgör, precis som du, centrumet i ett universum som inte på något vis är identiskt med eller ens liknande ditt eget. “Naturens” opersonliga universum är endast en tillnärmelsevis sann abstraktion av de omständigheter som är lämpliga att se som gemensamma för alla. En annan varelses universum är därför ovillkorligen okänt och omöjligt att förstå för dig. Dock så orsakar det energiströmningar i ditt universum genom att delvis avgöra dina val av fakta för kontemplation och genom att stimulera dina reaktioner. Behandla därför män och kvinnor med yttersta respekt, baserat på ett mått av oantastlig standard. Verifiera dina iakttagelser genom jämförelse med liknande bedömningar gjorda av dem. Studera vad som har lett till deras misslyckanden eller framgångar. Skaffa dig insikten och förmågan att hantera dina egna problem.

  Medömkan, sympati och liknande känslor är i grunden att förolämpa den Gudom som tillhör den som framkallat dem, och de förolämpar därigenom också ditt eget. Det är tillåtet att hjälpa någon i nöd, men det måste alltid göras med den positiva och ädla tanken om att manifestera Universums fulländning. Medömkan är källan till alla elaka, tarvliga och fega laster, och den är den essentiella hädelsen mot Sanningen.

  “Till Mig visar ni vördnad! till mig kommer ni genom prövningens vedermödor, vilket är lycksalighet.” III:62

C. Din plikt gentemot mänskligheten.

 1. Fastställ Thelemas lag som den enda grunden för uppträdande.

  Släktets generella välmående är i många avseenden nödvändigt för ditt eget välmående. Detta generella välmående är, liksom ditt eget, är huvudsakligen ett resultat av ett intelligent och förståndigt iakttagande av Thelemas lag.Det är av yttersta vikt, för dig, att alla individer verkligen accepterar denna lag, och strikt inrätta sitt liv enligt dess principer.

  Du kan således se etablerandet av Thelemas lag som en essentiell del av din Sanna Vilja. Oavsett vad den Viljans yttersta natur är så är ett uppenbart villkor för att kunna utföra den att du är fri från yttre påverkan.

  Regeringar påvisar också ofta en mest bedrövlig enfald, oavsett hur upplysta och intelligenta de som bildar och utgör dem, eller folket, vars öden de styr över, är. Det ankommer därför varje man och kvinna att ta de nödvändiga stegen för att få till stånd en revision av alla författningar så att de kommer att baseras på Thelemas lag. Eftersom denna lag är frihetens lag, så måste målet med lagstiftningen vara att fastslå största möjliga frihet för statens alla medborgare, och avstå från förutfattade meningar om att någon specifik utopi är värt att uppnå.

  “Syndens ord är Begränsning.” I:41

  Brottets kärna är att det begränsar den drabbades frihet. (På följande vis: Mord begränsar hans rätt att leva. Rån begränsar hans rätt att njuta av sitt arbetes frukt. Falskmyntning begränsar hans rätt till, av staten garanterad, säkerhet i handel. Etc.). Det är således en allmän plikt att segregera brottslingen , och även genom hot om påföljd, lära brottslingen att hans handlingar, när de har analyserats, befinns vara i strid med hans Sanna Vilja. (Detta kan ofta uppnås bäst genom att ta ifrån honom den rättighet vilken han har nekat andra, genom att kriminalisera tjuven så att han ständigt känner oro över sina egna ägodelars säkerhet, eller över att riskera att uteslutas från samhällets omvårdnad) Denna regel är tämligen enkel. Den som kränker en rättighet förklarar magiskt att denna rättighet inte existerar, och därmed så gör den inte längre det - för honom.

  Brott är en direkt andlig kränkning av Thelemas lag, och ska inte tolereras i samhället. De som har kriminella drifter bör flyttas till en separat bosättning för att där skapa ett eget samhälle. På så vis lär de sig vikten av att själva instifta och upprätthålla lagar och regler.

  Alla lagar mot påhittade brott bör avskaffas. När orimliga restriktioner upphör så kommer individens större frihet, i sig själv,, att lära honom att undvika de handlingar som verkligen begränsar naturliga rättigheter. På så vis kommer verkliga brott att minska dramatiskt.

  Förvaltningen av Thelemas lag bör förenklas genom att träna ärliga och taktfulla människor, vars vilja det är att utföra denna samhällsfunktion, i att döma i ärenden utifrån Thelemas lags abstrakta princip, och att ge dom utifrån den faktiska restriktion som orsakats av brottslingen.

  Det slutgiltiga målet är således att, på rent vetenskaplig princip, återinföra Samvete som rättesnöre för folket att följa och som de styrandes garant.

D. Din plikt gentemot alla andra varelser och ting.

 1. Tillämpa Thelemas lag i alla frågor om lämplighet, ändamål och utveckling.

  Det strider mot Thelemas lag att missbruka något djurs eller föremåls naturliga kvaliteter genom att leda bort det från dess rättmätiga funktion, som avgörs genom hänsynstagande till dess historia och uppbyggnad. Det är således ett brott mot naturen att träna barn att utföra mentala handlingar eller praktiska göromål som de inte är lämpade för. På samma sätt är det en brott att bygga hus av undermåligt material, att förvanska mat, att förstöra skogar, etc, etc.

  Thelemas lag ska utan tvekan användas för att avgöra varje handhavande. Det enda kriteriet för om huruvida ett föremål ska användas i ett visst syfte bör vara dess naturliga lämplighet.

  Upplevda, och ibland till och med riktiga, intressekonflikter kommer att uppstå ofta. Sådana fall ska avgöras baserat på respektive parts generella värde för naturen i stort. Ett träd har således rätten till sitt liv, men eftersom en människa är viktigare än ett träd så har han rätten att hugga ner trädet för att få bränsle eller skydd om behovet skulle uppstå. Låt honom dock komma ihåg att Lagen aldrig låterövertramp passera ostraffat som när hänsynslös skogsavverkning har förstört klimat eller mark, eller när kaniner har importerats som en billig matkälla blivit en plåga.

  Observera att brott mot Thelemas lag resulterar i växande plågor.

  Avflyttningen av folk från landsbyggden till storstäder, främst orsakad av att de har övertygats att överge sina naturliga ideal, har inte bara gjort landsbygden mindre attraktiv för bönder utan också gjord städerna sedeslösa. Felen tenderar till att öka i geometrisk följd, tills dess att det nästan känns otänkbart att finna bot, och hela samhällsstrukturen hotas med undergång.

  Den förståndiga tillämpningen, baserad på iakttagelse av och erfarenhet av Thelemas lag, är att arbeta i medveten harmoni med evolutionen. Det är berättigat och nödvändigt att, experimentera med skapande, inklusive variationer av befintliga varianter. Skapelsernas värde ska bedömas utifrån sin fruktbarhet som vittne på hur de ligger i harmoni med naturens gång mot fulländning.